Conference Committees

Conference Chairs

Xiaobo WU (Zhejiang University, China) Nan LIU (Zhejiang University, China) Chin-Shan LU (Hong Kong Polytechnic University)

Organization Committee

Yu ZHANG (Zhejiang University, China) Jie XU (Zhejiang University, China)